Snel en succesvol afstuderen

Scriptiebegeleiding

Opstart van een afstudeeronderzoek, waar begin ik?

Alle begin is moeilijk, zeker wanneer je nog nooit een scriptie geschreven hebt. ScriptieCare.nl helpt je bij het verwoorden van een idee in een duidelijke onderzoeksvraag: hoe formuleer je een hoofdvraag en deelvragen? Wat wil je precies gaan onderzoeken? Maar ook: wat zeker niet! Welke literatuur, waar te vinden? Hoe geef je je onderzoek een goede structuur, welke methodes van onderzoek te gebruiken?

Het resultaat is een onderzoeksvoorstel, plan van aanpak of proposal: de basis van je onderzoek en daarmee de scriptie of thesis.

Maken van een planning

Het schrijven van een scriptie is een langdurig proces, waarbij er nogal wat verwacht wordt van je discipline, zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen. Hierbij biedt ScriptieCare.nl de helpende hand door het gezamenlijk opstellen van een planning voor het scriptieproces, met daarin duidelijke en haalbare mijlpalen. Waar begin je mee? Wat moet af zijn voordat je aan een volgend onderdeel kunt beginnen? Hoe weet je of je iets relevant is voor het beantwoorden van een deelvraag? Wanneer wil je een onderdeel afronden?

Begeleiding bij vastgelopen scriptie

Ondanks goede voorbereidingen, bijvoorbeeld door het schrijven van een plan van aanpak, kan het scriptieproces op een gegeven moment vastlopen. Je bent bijvoorbeeld minder gemotiveerd omdat het “even niet zo loopt” zoals je zou willen. Je weet even niet welke literatuurbronnen je moet zoeken, of je krijgt een hoofdstuk gewoon niet op papier. In zo’n geval helpt ScriptieCare.nl door op een creatieve manier je sparringpartner te zijn, je motivatie te vergroten en je scriptie weer vlot te trekken.

Redactie van een scriptie

Schrijven is een vak apart, en niet iedereen heeft de gave om vloeiende zinnen als gepolijste parels op papier te zetten. Het is meestal een proces van schrijven, opnieuw overdenken, en herschrijven. Het uiteindelijke resultaat kan daarbij van dien aard zijn dat je een professional naar de tekst wilt laten kijken. ScriptieCare.nl biedt dan uitkomst, wij hebben veel ervaring met het redigeren van teksten. Je scriptie wordt gecontroleerd op zaken als grammatica en interpunctie, maar ook op zinsconstructie, consistentie (spreek ik me zelf niet tegen? Beantwoord ik wel echt een deelvraag?), en bronvermelden.

Coaching

Soms is begeleiding niet genoeg en heb je behoefte aan een coach. Coachen doen wij niet zelf. Wij bieden wel coaching aan, dit wordt verzorgd door onze partners van Compas+. Naast coaching kun je bij Compas+ terecht voor studiebegeleiding en sollicitatietraining.

 

Start-up of a thesis research project, where do I start?

Every beginning is difficult, especially if you’ve never written a thesis. ScriptieCare.nl helps you to express an idea in a clear research question: how do you write a main question and sub-questions? What exactly do you want to investigate? But also: what not! What literature do you need, and where to find? How do you give your research a good structure ,and which research methods to use?

The result is a research proposal, plan or proposal: the basis of your research and the thesis.

Planning

Writing a thesis is a lasting process, costing a lot of your discipline, self-motivation and perseverance. Here ScriptieCare.nl offers a helping hand by jointly developing a plan for the thesis process, with clear and achievable milestones. Where do you start? What must be completed before you can start the next part? How do you know you have something that is relevant for answering a sub-questions? When do you want to finish a part?

Assistance with a jammed thesis

Despite good preparations, for example, by writing a plan of action, the thesis process may crash at any given moment. You may be less motivated because it’s “just not running” as you would like. You just do not know for example what literature sources to search, or you get a chapter not just on paper. In this case ScriptieCare.nl helps by being in a creative way your sparring partner, increase your motivation and take your thesis afloat again.

Drafting a thesis

Writing is an art, and not everyone has the gift to put fluent phrases on paper. It mostly is a process of writing, thinking over, and rewriting. The final result can thereby be such that you want a professional to look at the text. ScriptieCare.nl offers a solution, we have extensive experience in drafting texts. Your thesis will be checked for things like grammar and punctuation, but also concerning sentence construction, consistency (Do I really answer a sub-question?), and literature references.

Coaching

Sometimes counseling is not enough and you need a coach. Coaching is something we do not do ourselves. We do offer coaching, but this is done by our partners Compas +. Besides coaching, you can also contact Compas + for counseling and job training.

Scriptiebegeleiders

Afstuderen vormt de kers op de taart van een bachelor of master opleiding, al het geleerde komt samen in een onderzoek en het verslag daarvan: de scriptie. Afstuderen is ook een leerproces. Soms leer je beter van elkaar, en is werken in een groep de beste methode. Afstuderen is niettemin een individueel traject, de student staat er alleen voor. Goede hulp is daarom cruciaal voor succes! De een-op-een relatie tussen student en begeleider levert voor beiden het meeste op.

Onze begeleiders hebben “iets” met afstuderen, ScriptieCare.nl komt daaruit voort. Betreft je onderwerp een ander vakgebied dan je hier op de site aantreft, vraag ons toch. Wellicht dat de juiste begeleider in ons netwerk zit.

Onze begeleiders zijn

Graduation is ‘the icing on the cake’ of a bachelor or master degree, all what has been leared comes together in a research and its report, the thesis. Graduation is also a learning process. Sometimes you learn more from each other, and is working in a group the best method. Graduation is nevertheless an individual process, the student is alone in achieving this goal. Good help is therefore crucial for success! The one-to-one relationship between student and supervisor delivers the most for both.
Our coaches have “something” with graduation, and ScriptieCare.nl stems from it. Is your subject in a different field than you find here on the site, ask us anyway. Perhaps the right supervisor is in our network.
Our coaches are

 

 

Raymond

Dr. Raymond Opdenakker

Ik heb er plezier aan om mensen te helpen door het begeleiden van hun scriptieproces. Wanneer er uiteindelijk een goed resultaat ligt, dan geeft ook mij dat veel voldoening. Zelf ben ik driemaal een dergelijk avontuur aangegaan, als afsluiting van de HBO opleiding personeelsmanagement, de WO opleiding Arbeid- en organisatiepsychologie en een dissertatie binnen het domein virtuele teams. Ik heb zowel ervaring voor wat betreft het begeleiden van bachelor als master scripties, zowel met jongere als oudere (veelal werkzame) studenten, en met buitenlandse studenten. Ik ben tot nu toe bij zo’n 50 afstudeertrajecten betrokken (geweest). Mijn vakgebieden zijn psychologie, management, organisatie en bedrijfskunde.

 

 

 

 

I take pleasure in helping people by guiding their thesis process. When there finally is a good result, it gives me great satisfaction. I myself have three times been involved into such an adventure, as the conclusion of a bachelor in HRM, a master in Labour and organizational psychology and a dissertation (PhD) within the domain of virtual teams. I have experience with regard to the supervision of bachelor and master theses, both younger and older (mostly working) students and foreign students. I have so far been involved in more than 50 graduate programs. My subjects are psychology, management, organization and business.

 

 

Telefoon: 06-54640426

E-mail adres: raymond@scriptiecare.nl

John

John Meulenberg M.sc.

Als begeleider leer ik telkens weer bij van een nieuw afstudeeronderzoek. Daarbij is het gewoon heel leuk om te doen. Zelf heb ik meerdere HBO opleidingen, post-HBO-opleidingen en een academische studie afgerond. Ik heb meer dan 250 bachelorstudenten begeleidt of bachelor scripties beoordeeld. Mijn vakgebied is management & organisatie, vertaald naar opleidingen hebben we het o.a. over HEAO MER, P&A/P&O/HRM, hospitality & hotelmanagement, eventmanagement, toerisme, en bedrijfs/bestuurskunde.

 

 

 

 

 

 

As a coach I learn over and over again in a new thesis project. It is just really fun to do. I myself have completed several bachelor programs, post-graduate courses and a master study. I have accompanied more than 250 undergraduate students or assessed undergraduate theses. My field of study is management and organization, HRM, hospitality and hotel management, event management, tourism, and business administration.

 

 

Telefoon: 06-41064898

E-mail adres: john@scriptiecare.nl

Tarieven

Het intakegesprek met ScriptieCare.nl is gratis. Deze intake vindt bij voorkeur telefonisch of online via Skype plaats. Tijdens de intake kijken we gezamenlijk hoe ver je bent met afstuderen. De intake levert een afstudeerplan op. Ook geven we een inschatting van het aantal begeleidingsuren.

Voor ieder uur afstudeerbegeleiding rekenen wij een bedrag van € 50. BTW is niet van toepassing.

We houden precies bij hoeveel tijd we per keer besteden aan begeleiding, zodat je uiteindelijk niet meer uren betaalt dan je afneemt.

Voor de eerste drie uren begeleiding vragen wij je om vooraf te betalen. Vervolgens wordt per maand bijgehouden hoeveel uren aan begeleiding je bij ons afneemt. Op basis hiervan krijg je aan het begin van de volgende maand een factuur toegestuurd.

Voor het proeflezen, redactie en controle op consistentie van de (concept) scriptie hanteren wij een vast tarief: € 200 per keer. Hiervan dient 50% vooraf betaald te worden.

Zie verder onze algemene voorwaarden bij de offerte.

Onze scriptiebegeleiding vallen onder de studiekosten, en zijn vanaf een bepaald drempelbedrag fiscaal aftrekbaar. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst voor de meest actuele informatie. Mooi meegenomen toch?

 

The intake with ScriptieCare.nl is free of charge. This intake preferably takes place by telephone or online via Skype. During the intake we look together how far you are with your thesis. The intake delivers a graduation plan. We also give an estimate of the number of supervision hours.
For every hour of coaching we charge a fee of € 50. VAT is not applicable.
We look exactly how much time we spend at each time of counseling, so you end up paying no more than used hours.

For the first three hours of guidance we ask you to pay in advance. Then we estimate the number of hours of counselling, which you require on a monthly basis. Based on this, you will be sent an invoice at the beginning of the next month.
For proofreading, editing and consistency check of the (draft) thesis, we apply a rate of € 200. Of these, 50% has to be paid in advance.
See our terms and conditions to the offer.

Inschrijven

JA, ik wil graag vandaag beginnen met sneller afstuderen of een hoger cijfer halen. Ik schrijf me dus in voor de scriptiebegeleiding door ScriptieCare.nl

Contact

Via e-mail

Of vul de volgende gegevens in